Algemene voorwaarden

Claudia de Loor lifestylecoaching: ingeschreven bij K.v.K. te Arnhem onder nummer: 63693534. Gevestigd op Bachlaan 50, 6868 ER te Doorwerth. 

Claudia de Loor lifestylecoaching is gespecialiseerd in Personal Training, Pre en Postnatale fitness, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie:    CdL Lifestylecoaching

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en CdL lifestylecoaching schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten CdL lifestylecoaching aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met  voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of begeleiding omtrent voeding.
Personal Trainer: Claudia de Loor

Activiteit(en): Personal Training (PT), Personal training aan huis, Zwangerschapstraining, Begeleiding voeding, Voedingsadvies, Back in Shape programma, Small Group Training, Leefstijlcoaching en Groepslessen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die CdL Lifestylecoaching aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij CdL Lifestylecoaching.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intake formulier te hebben ingevuld voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het gezondheidsformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan CdL Lifestylecoaching te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het gezondheidsformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal CdL Lifestylecoaching meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan CdL Lifestylecoaching ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel CdL Lifestylecoaching als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de training sessie gewoon in rekening gebracht worden. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op CdL Lifestylecoaching rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Cdl Lifestylecoaching voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat CdL Lifestylecoaching niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van CdL Lifestylecoaching geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. CdL Lifestylecoaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door CdL Lifestylecoaching gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor CdL Lifestylecoaching. CdL Lifestylecoaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

CdL Lifestylecoaching  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door CdL Lifestylecoaching georganiseerde activiteiten. CdL lifestylecoaching is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is CdL Lifestylecoaching niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens CdL Lifestylecoaching aansprakelijk indien CdL lifestylecoaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient CdL Lifestylecoaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
CdL Lifestylecoaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Doorwerth. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
CdL Lifestylecoaching informeert de deelnemer over de betalingstermijnen en wijze van betaling. CdL Lifestylecoaching zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is CdL Lifestylecoaching gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan CdL Lifestylecoaching te voldoen.

Indien CdL Lifestylecoaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal CdL Lifestylecoaching tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan CdL Lifestylecoaching een bedrag van € 20 aan administratiekosten in rekening brengen en zal CdL Lifestylecoaching nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van CdL Lifestylecoaching zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

CdL Lifestylecoaching is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan CdL Lifestylecoaching. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal CdL Lifestylecoaching de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met CdL Lifestylecoaching tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan CdL Lifestylecoaching.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. CdL Lifestylecoaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt CdL Lifestylecoaching het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal CdL Lifestylecoaching een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy
CdL Lifestylecoaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. CdL Lifestylecoaching is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft CdL Lifestylecoaching persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan CdL Lifestylecoaching door te geven.

CdL Lifestylecoaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van CdL Lifestylecoaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. CdL Lifestylecoaching werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van CdL Lifestylecoaching te verzenden.

CdL Lifestylecoaching verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor CdL Lifestylecoaching om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van CdL Lifestylecoaching hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

CdL Lifestylecoaching gebruikt het software systeem Virtuagym voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Dit software systeem voldoet aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die CdL lifestylecoaching gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met CdL Lifestylecoaching via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door CdL Lifestylecoaching voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van CdL Lifestylecoaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van CdL Lifestylecoaching.

Alle door CdL Lifestylecoaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door CdL Lifestylecoaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door CdL Lifestylecoaching zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot CdL Lifestylecoaching. Op alle overeenkomsten van CdL Lifestylecoaching is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door het management van CdL Lifestylecoaching beoordeeld en beslist.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we je helpen?